Summer Night

Fang Chang, "Summer Night," Dye, cotton, soy wax, 10" x 10" x 0," 2019