Rose

Sagarika Sundaram, "Rose," 10" x 0.25," 2019, website: www.sagarikasundaram.com