Sebae II


Sebae II

Artist: Flavia Lovatelli

Title: Sebae II

Attribution: Sebae II, 2021, Flavia Lovatelli

Year: 2021

Materials: paper

Dimensions: 22” x 13” x 10"

Image Statement: Sebae II represents the bleaching of the coral reef